bt天堂

职位:
区域:
年龄:
查看方式

[智能排序] 精选优质人才!

更少被下载次数,更高接听率,更符合岗位要求~

求职意向
姓名
性别
年龄
工作经验
学历
目前职位
活跃时间
操作
保安 7亮点
名字
岁

一 一
:
下载
保安、服务员
名字
岁

不限
一 一
:
下载
保安
名字
岁


一 一
:
下载
保安 2亮点
名字
岁
年上

一 一
:
下载
保安
名字
岁
年上

一 一
:
下载
保安 1图 2亮点
名字
岁
年

一 一
:
下载
保安 2亮点
名字
岁
年上

一 一
:
下载
保安 1图
名字
岁


一 一
:
下载
保安 7亮点
名字
岁
-年
/
一 一
:
下载
保安
名字
岁
-年

一 一
:
下载
保安 1亮点
名字
岁
-年
/
一 一
:
下载
保安、普工、操作工
名字
岁

不限
一 一
:
下载
保安、服务员、店员/营业员
名字
岁

不限
一 一
:
下载
保安、传菜员、快递员、装卸/搬运工 6亮点
名字
岁


一 一
:
下载
保安
名字
岁
-年

一 一
:
下载
保安
名字
岁
-年

一 一
:
下载
保安、文员、销售代表
名字
岁

不限
一 一
昨日
下载
保安、家教
名字
岁

不限
一 一
昨日
下载
保安
名字
岁


一 一
昨日
下载
保安
名字
岁

不限
一 一
昨日
下载
保安、服务员、仓库管理员
名字
岁

不限
一 一
昨日
下载
保安
名字
岁

不限
一 一
昨日
下载
保安
名字
岁

/
一 一
昨日
下载
保安
名字
岁
-年

一 一
昨日
下载
保安 7亮点
名字
岁

一 一
:
下载
保安
名字
岁

不限
一 一
昨日
下载
保安
名字
岁
-年

一 一
昨日
下载
保安
名字
岁


一 一
昨日
下载
保安 4亮点
名字
岁
-年

一 一
昨日
下载
保安 1图
名字
岁
年

一 一
:
下载
保安 1图
名字
岁


一 一
昨日
下载
保安 1图 6亮点
名字
岁

/
一 一
昨日
下载
保安 1图 1亮点
名字
岁
年上

一 一
:
下载
保安 2亮点
名字
岁
年

一 一
昨日
下载
保安、影视/后期制作、淘宝客服、普工 8亮点
名字
岁

一 一
:
下载
全选 批量查看
12345678