bt天堂

职位:
区域:
年龄:
查看方式

[智能排序] 精选优质人才!

更少被下载次数,更高接听率,更符合岗位要求~

求职意向
姓名
性别
年龄
工作经验
学历
目前职位
活跃时间
操作
收银员
名字
岁

一 一
:
下载
收银员、店员/营业员、促销/导购员 8亮点
名字
岁


一 一
:
下载
收银员 1图
名字
岁
年

一 一
:
下载
收银员
名字
岁
-年

一 一
:
下载
收银员、电话客服、订票员、房产店员/助理、家教 17亮点
名字
岁


一 一
:
下载
收银员 4亮点
名字
岁
-年

一 一
:
下载
收银员、淘宝客服、餐厅服务员 10亮点
名字
岁

一 一
:
下载
收银员 5亮点
名字
岁

一 一
:
下载
收银员 2亮点
名字
岁
-年

收银员酒店前台
:
下载
收银员 1图 2亮点
名字
岁

/
一 一
:
下载
收银员、服务员、洗碗工、教师/助教、理科教师 4亮点
名字
岁

一 一
:
下载
收银员 1图 1亮点
名字
岁
年

一 一
:
下载
收银员
名字
岁
-年

一 一
:
下载
收银员、前台/接待、店员/营业员、导医 1图
名字
岁
-年

一 一
:
下载
收银员、出纳、会计/会计师、前台/总机/接待
名字
岁


一 一
:
下载
收银员 1图 4亮点
名字
岁
-年

收银员
:
下载
收银员
名字
岁
-年

一 一
:
下载
收银员、出纳、理科教师 4亮点
名字
岁

财务部助理
昨日
下载
收银员 9亮点
名字
岁
-年

收银员
:
下载
收银员
名字
岁


一 一
昨日
下载
收银员 2亮点
名字
岁


一 一
昨日
下载
收银员 8亮点
名字
岁


一 一
昨日
下载
收银员、文员、文档/资料管理 5亮点
名字
岁
-年

财务
昨日
下载
收银员、出纳 1图 3亮点
名字
岁


服务员
昨日
下载
收银员 3亮点
名字
岁
年

收银员
昨日
下载
收银员
名字
岁
年

一 一
昨日
下载
收银员、前台/总机/接待、人事专员/助理、前台主管、美甲师 1图 2亮点
名字
岁
-年
/
一 一
昨日
下载
收银员、网络/在线客服、淘宝客服、幼教/早教、服务员 2亮点
名字
岁
年
/
一 一
:
下载
收银员 3亮点
名字
岁
-年

一 一
昨日
下载
收银员
名字
岁
-年

一 一
昨日
下载
收银员 7亮点
名字
岁
-年

收银员
昨日
下载
收银员
名字
岁
-年

一 一
昨日
下载
收银员 2亮点
名字
岁
-年

一 一
昨日
下载
收银员 1图
名字
岁
-年

一 一
:
下载
收银员、促销/导购员、理货员/陈列员、店员/营业员、教师/助教
名字
岁

一 一
昨日
下载
全选 批量查看
12345678