bt天堂

职位:
区域:
年龄:
查看方式

[智能排序] 精选优质人才!

更少被下载次数,更高接听率,更符合岗位要求~

求职意向
姓名
性别
年龄
工作经验
学历
目前职位
活跃时间
操作
店员/营业员、客服专员/助理、服务员
名字
岁

不限
一 一
:
下载
店员/营业员、服务员
名字
岁

不限
一 一
:
下载
店员/营业员、普工、客服专员/助理
名字
岁

不限
一 一
:
下载
店员/营业员 1图
名字
岁


一 一
:
下载
店员/营业员、普工、仓库管理员
名字
岁

不限
一 一
:
下载
店员/营业员 3亮点
名字
岁
年上

一 一
:
下载
店员/营业员 1图
名字
岁
-年

一 一
:
下载
店员/营业员、收银员、促销/导购员 8亮点
名字
岁


一 一
:
下载
店员/营业员、服务员
名字
岁
一 一
:
下载
店员/营业员
名字
岁
年上

一 一
:
下载
店员/营业员 3亮点
名字
岁


一 一
:
下载
店员/营业员、服务员
名字
岁

不限
一 一
:
下载
店员/营业员
名字
岁
-年

一 一
:
下载
店员/营业员
名字
岁
-年
/
一 一
:
下载
店员/营业员
名字
岁


一 一
:
下载
店员/营业员 1图
名字
岁
-年

一 一
:
下载
店员/营业员、前台/接待、洗碗工 9亮点
名字
岁


一 一
:
下载
店员/营业员 3亮点
名字
岁
-年

一 一
:
下载
店员/营业员、销售代表、销售助理、销售支持、促销/导购员 1图 2亮点
名字
岁


一 一
:
下载
店员/营业员、服务员、保安
名字
岁

不限
一 一
:
下载
店员/营业员、普工、服务员
名字
岁

不限
一 一
:
下载
店员/营业员 6亮点
名字
岁


一 一
:
下载
店员/营业员
名字
岁


一 一
:
下载
店员/营业员、服务员
名字
岁


一 一
:
下载
店员/营业员、客服专员/助理、促销/导购员、幼教/早教、家教 1图 15亮点
名字
岁

一 一
:
下载
店员/营业员 5亮点
名字
岁
年上

一 一
:
下载
店员/营业员、服务员
名字
岁


一 一
:
下载
店员/营业员、销售代表、客服专员/助理
名字
岁

不限
一 一
:
下载
店员/营业员
名字
岁
-年

一 一
:
下载
店员/营业员、客服专员/助理、文员
名字
岁

不限
一 一
:
下载
店员/营业员、服务员、保姆
名字
岁

不限
一 一
:
下载
店员/营业员 12亮点
名字
岁

一 一
:
下载
店员/营业员、理货员/陈列员 6亮点
名字
岁
-年

店员
:
下载
店员/营业员、前台/接待、收银员、导医 1图
名字
岁
-年

一 一
:
下载
店员/营业员
名字
岁


一 一
昨日
下载
全选 批量查看
12345678